Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve
GET ADDITIONAL DATA HERE!
PhD Oportunity with Syngenta & the University of Hertfordshire

etantiol
** ethanethiol ** ethyl mercaptan ** thioethyl alcohol ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

SPLOŠNE INFORMACIJE Click here for an explantaion of the general chemical status information
for ethanethiol

Opis: An unclassified rodenticide. Can also be a pesticide transformation product.

Primeri kontroliranih škodljivcev: Rats, Mice

Primeri aplikacij: Not applicable

Ucinkovitost in aktivnost: -

Availability status: Unknown

Introduction & key dates: -

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Not approved
Dosje poročevalca/soporočevalca -
Dan poteka vključitve Neprimeren
EU možne snovi za zamenjavo -

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah: Click to access a note on the approvals information on this site

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Osnovni status: Click here for further information on the general chemical status information used on this site
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Rodenticid, Metabolite
Metabolite Type Tla
Skupina snovi Thiol compound
Minimum active substance purity -
Known relevant impurities -
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Repellent properties due to odour
CAS RN 75-08-1
EC Številka 200-837-3
CIPAC Številka 8139
US EPA kemični kodo -
Isomerism None
Kemijska formula C2H6S
SMILES SCC
Mednarodni identifikator kemikalij Key (InChlKey) DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 62.13
PIN (Preferred Identification Name) ethanethiol
IUPAC ime ethanethiol
CAS ime ethanethiol
Druge informacije -
Odpornost na herbicid (HRAC) Neprimeren
Odpornost na herbicid (WSSA) Neprimeren
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) Neprimeren
Examples of recorded resistance -
Fizikalno stanje Colourless liquid
Primerljive substance in organizmi -

Je lahko metabolit od:
Izvorni (aktivna snov) Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 1107/2009 relevantnost Click here for further information on 1107/2009 relevancy
butylate Soil     -

Formulacija:
Lastnost Click here for information on the general product and branding information used on this site Vrednost
Example manufacturers & suppliers of products using this active now or historically -
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo -
Status UK LERAP No UK approval for use or outside scope
Formulacija in podrobnosti o nanosu -


USODA V OKOLJU

for ethanethiol

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe environmental fate on this site Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with fate data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret environmental fate data
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 15600 V3 - @ 25 DegC Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) - - -
Tališče (oC) -148 AC4 -
Vrelišče (oC) 35 V3 -
Točka razgradnje (oC) - - -
Plamenišče (oC) -45 V3 -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 1.86 X 1001 Izračunan -
Log P 1.27 V3 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 0.84 AC4 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC 10.61 V3 -
Opomba: Zelo šibka kislina
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 5350 AC4 Hlapna
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 4.59 X 1002 V3 Hlapen
Potencialni indeks izpiranja GUS Click here for a note on the limitations of the GUS index - - -
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Click here for a note on the limitations of the SCI-GROW index Vrednost - - -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev Click here for a note on the limitations of the potential for particle bound transport index - - -
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 - - -
Površinska napetost (mN m-1) - - -

Razgradnja:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance degradation Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with degradation data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance degradation data
Splošna biorazgradljivost -
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) - - -
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT50 (na polju) - - -
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT90 (na polju) - - -
Koncna tocka modela DT50 - - -
Opomba: -
Dissipation rate RL50 on plant matrix Vrednost - - -
Opomba -
Dissipation rate RL50 on and in plant matrix Vrednost - - -
Opomba -
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost - - -
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost - - -
Opomba -
Vodni sediment DT50 (dnevi) - - -
Vodna faza samo DT50 (dnevi) - - -

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance adsorption and mobility Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with adsorption and mobility data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance adsorption and mobility
Linearen Kd - Q2 Zmerno mobilen
Koc 114
Opombe in obseg Estimated
Freundlich Kf - - -
Kfoc -
1/n -
Opombe in obseg -
pH občutljivost -


EKOTOKSIKOLOGIJA

for ethanethiol

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance ecotoxicology Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with ecotoxicology data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance ecotoxicology
Faktor biokoncentracije BCF (l kg-1) 100 Q2 Ocenjen Mejna vrednost za skrb
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 517 AC4 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) - - -
(ppm dieta) - -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) - - -
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) - - -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 357 K3 Neznane vrste Majhen
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 0.17 F3 Daphnia magna Srednji
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) - - -
Non-target plants - - -
- - -
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) - - -
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) - - -
Čebele Kontakt akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Oral akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Neznan nacin akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) - - -
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Talni makro-organizmi - - -
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for ethanethiol

Splošno:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe human health and protection issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with human health and protection data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret human health and protection data
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) Click here for a note on the limitations of the Cramer class Low (class I) - -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 517 AC4 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 AC4 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) 0.991 AC4 Rat, 4 hr -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) - - -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) - - -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) - - -
Dermalne študije (%) - - -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti [LT TWA 8hr: 1.3 mg/m3 (0.5 ppm)], [ST 15 mins: 5.2 mg/m3 (2.0 ppm)] MEL UK HSE -
Poti izpostavljenosti Javni -
Poklicni -
European MRLs Click here for the EU MRL pesticide database
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) - - -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Cholinesterase inhibitor Nevrotoksičen

-

-

Draži dihalne poti Draži kožo Skin sensitiser Draži oko Phototoxicant

-

-

-

Vprašanja vezana na zdravje človeka May cause dizziness, headache, nausea, vomiting leading to unconsciousness if inhaled

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : No data found

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance handling issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with data on handling issues Razlaga Click here for information on the way in which we interpret data on handling issues
General Click here for a description of the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) codes Flammable
CLP klasifikacija 2013 Handling: H225
Health: H332
Environment: H400, H410
EC klasifikacija tveganja Click here to view information omn the EU risk phrases Xn - Harmful: R20
H - Handling risks: R11
N - Dangerous for the environment: R50, R53
EC klasifikacija varnosti Click here to view information omn the EU safety phrases S2, S16, S25, S60, S61
WHO klasifikacija NL - Ni na seznamu
US EPA klasifikacija - -
UN številka -
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo Click here for a description of UN packaging marks -


PREVODI

for ethanethiol

Jezik Ime
Angleško ethanethiol
Francosko ethanetiol
Nemško Ethanthiol
Dansko ethanethiol
Italijansko etanediolo
Špansko etanetiol
Grško -
Slovensko etantiol
Poljsko etanotiol
Švedsko -
Madžarsko -
Nizozemsko ethaanthiol

Zadnja posodobitev: Monday 08 January 2018
Kontakt: aeru@herts.ac.uk