Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve

etantiol
** ethanethiol ** ethyl mercaptan ** thioethyl alcohol ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

SPLOŠNE INFORMACIJE
for ethanethiol

Opis: An unclassified rodenticide. Can also be a pesticide transformation product.

Example pests controlled: Rats, Mice

Example applications: Not applicable

Availability status: Unknown

Introduction & key dates: -

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Not approved
Dosje poročevalca/soporočevalca -
Dan poteka vključitve Neprimeren

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah:

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Osnovni status:
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Rodenticid, Metabolite
Metabolite Type Tla
Skupina snovi Thiol compound
Minimum active substance purity -
Known relevant impurities -
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Repellent properties due to odour
CAS RN 75-08-1
EC Številka 200-837-3
CIPAC Številka 8139
US EPA kemični kodo -
Kiralne molekule No
Kemijska formula C2H6S
SMILES SCC
Mednarodni identifikator kemikalij Key (InChlKey) DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 62.13
Kemijsko ime ethanethiol
Druge informacije -
Odpornost na herbicid (HRAC) Neprimeren
Odpornost na herbicid (WSSA) Neprimeren
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) Neprimeren
Examples of recorded resistance -
Fizikalno stanje Colourless liquid
Primerljive substance in organizmi -

Je lahko metabolit od:
Izvorni (aktivna snov) Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 91/414 relevantnost
butylate Soil     -

Formulacija:
Lastnost Vrednost
Example manufacturers & suppliers of products using this active now or historically -
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo -
Status UK LERAP No UK approval for use or outside scope
Formulacija in podrobnosti o nanosu -


USODA V OKOLJU

for ethanethiol

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 15600 V3 - @ 25 DegC Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) - - -
Tališče (oC) -148 AC4 -
Vrelišče (oC) 35 V3 -
Točka razgradnje (oC) - - -
PlameniŠče (oC) -45 V3 -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 1.86 X 1001 Izračunan -
Log P 1.27 V3 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 0.84 AC4 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC 10.61 V3 -
Opomba: Zelo šibka kislina
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 5350 AC4 Hlapen
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 4.59 X 1002 V3 Hlapen
Henrijeva konstanta pri 20oC (brezdimenzijska) 8.75 X 10-06 Izračunan Zmerno haplen
Potencialni indeks izpiranja GUS - - -
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Vrednost - - -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev - - -
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 - - -
Površinska napetost (mN m-1) - - -

Razgradnja:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) - - -
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT50 (na polju) - - -
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT90 (na polju) - - -
Opomba: -
Rastlina matrica DT50 (dnevi) Vrednost - - -
Opomba -
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost - - -
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost - - -
Opomba -
Vodni sediment DT50 (dnevi) - - -
Vodna faza samo DT50 (dnevi) - - -

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Linearen Kd - Q2 Zmerno mobilen
Koc 114
Opombe in obseg Estimated
Freundlich Kf - - -
Kfoc -
1/n -
Opombe in obseg -
pH občutljivost -


EKOTOKSIKOLOGIJA

for ethanethiol

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Faktor biokoncentracije BCF (l kg-1) 100 Q2 Ocenjen Mejna vrednost za skrb
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 517 AC4 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) - - -
(ppm dieta) - -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) - - -
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) - - -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 357 K3 Neznane vrste Majhen
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 0.17 F3 Daphnia magna Srednji
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) - - -
Non-target plants - - -
- - -
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) - - -
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) - - -
Čebele Kontakt akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Oral akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Neznan nacin akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) - - -
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Talni makro-organizmi - - -
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for ethanethiol

Splošno:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) Low (class I) - -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 517 AC4 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 AC4 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) 0.991 AC4 Rat, 4 hr -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) - - -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) - - -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) - - -
Dermalne študije (%) - - -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti [LT TWA 8hr: 1.3 mg/m3 (0.5 ppm)], [ST 15 mins: 5.2 mg/m3 (2.0 ppm)] MEL UK HSE -
Poti izpostavljenosti Javni -
Poklicni -
European MRLs Click here for the EU MRL pesticide database
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) - - -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Cholinesterase inhibitor Nevrotoksičen

-

-

Draži dihalne poti Draži kožo Skin sensitiser Draži oko Phototoxicant

-

-

-

Vprašanja vezana na zdravje človeka May cause dizziness, headache, nausea, vomiting leading to unconsciousness if inhaled

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : No data found

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
General Flammable
CLP klasifikacija 2013 Handling: H225
Health: H332
Environment: H400, H410
EC klasifikacija tveganja Xn - Harmful: R20
H - Handling risks: R11
N - Dangerous for the environment: R50, R53
EC klasifikacija varnosti S2, S16, S25, S60, S61
WHO klasifikacija NL - Ni na seznamu
US EPA klasifikacija - -
UN številka -
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo -


PREVODI

for ethanethiol

Jezik Ime
Angleško ethanethiol
Francosko ethanetiol
Nemško Ethanthiol
Dansko ethanethiol
Italijansko etanediolo
Špansko etanetiol
Grško -
Slovensko etantiol
Poljsko etanotiol
Švedsko -
Madžarsko -
Nizozemsko ethaanthiol

Zadnja posodobitev: Wednesday 18 November 2015
Kontakt: aeru@herts.ac.uk