Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve

2,4-D (Ref: L 208)
** 2,4-D ** 2,4 PA ** 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ** aqualin ** hedonal ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

POVZETEK

2,4-D is a selective, systemic herbicide approved for use in the EU and used for the control of broad-leaved weeds. It is highly soluble in water, non-volatile and has a low potential to leach to groundwater based on its chemical properties. It is non-persistent in soil but may persist in aquatic systems under certain conditions. It is moderately toxic to mammals but should not bioaccumulate. It may have negeative effects on reproduction, development and is considered to be a neurotoxin and an irritant. It is moderately toxic to birds and most aquatic species as well as honeybees and earthworms.

SPLOŠNE INFORMACIJE
for 2,4-D

Opis: A translocated phenoxy herbicide for use in cereals, grass and amenity use. Can also be a pesticide transformation product

Uvod: circa 1950

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Approved
Dosje poročevalca/soporočevalca Greece
Dan poteka vključitve 31/12/2015

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah:

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Registrirano tudi v: Avstralija, Združene države Amerike

Osnovni status:
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Herbicid, Plant Growth Regulator, Metabolite
Metabolite Type Tla
Skupina snovi Alkylchlorophenoxy
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Selective, systemic, absorbed through roots and increases biosynthesis and production of ethylene causing uncontrolled cell division and so damages vascular tissue. Synthetic auxin.
CAS RN 94-75-7
EC Številka 202-361-1
CIPAC Številka 1
US EPA kemični kodo 030001
Kiralne molekule No
Kemijska formula C8H6Cl2O3
SMILES Clc1cc(Cl)ccc1OCC(=O)O
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 221.04
PIN (Preferred Identification Name) (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
IUPAC ime (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
CAS ime (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Druge informacije -
Odpornost na herbicid (HRAC) O
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) Neprimeren
Fizikalno stanje White powder
Primerljive substance in organizmi

Je lahko metabolit od:
Izvorni (aktivna snov) Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 91/414 relevantnost
2,4-DB Soil   0.261   Major fraction, Relevancy unknown

Formulacija:
Lastnost Vrednost
Primeri proizvajalcev pripravkov s to aktivno snovjo
 • AgriChem
 • Dow AgroSciences
 • Headland
 • Nufarm
 • Vitax
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo
 • Depitox
 • Esteem
 • Weed B Gone
 • Killex
 • Junction
 • Tordon 101
 • Herboxone
 • Polo
 • Staff 500
Status UK LERAP None
Formulacija in podrobnosti o nanosu Often supplied as a soluble concentrate which is mixed with water and applied as a spray.


USODA V OKOLJU

for 2,4-D

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 23180 A5 Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) 6400 A5 - Toluen -
390000 A5 - Aceton -
810000 A5 - Metanol -
13000 A5 - Diklormetan -
Tališče (oC) 139.3 A4 -
Vrelišče (oC) Decomposes before boiling A3 -
Točka razgradnje (oC) 200 A4 -
PlameniŠče (oC) - - -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 1.48 X 10-01 Izračunan -
Log P -0.83 A5 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 1.57 B5 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC 2.87 B5 -
Opomba: Močna kislina
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 0.0187 B5 Nehlapen
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 1.30 X 10-05 B5 Nehlapen
Henrijeva konstanta pri 20oC (brezdimenzijska) 1.40 X 10-09 K3 Nehlapen
Potencialni indeks izpiranja GUS 1.62 Izračunan Nizko izpiranje
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Vrednost 4.42 X 10-02 Izračunan -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev - Izračunan Majhen
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 290nm = 164.97 A3 -
Površinska napetost (mN m-1) - - -

Razgradnja:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) 10 B5 Neobstojen
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) 14 A5 Neobstojen
DT50 (na polju) 10 A5 Neobstojen
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) 67.7 A5 -
DT90 (na polju) - - -
Opomba EU dossier lab studies DT50 range 2-59 days, field studies DT50 range 4.6-17.2 day; Other sources: 1.7-13.1 days (R3)
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost 13 B4 Zmerno hiter
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost Stabilen B5 Zelo obstojen
Opomba Stable between pH 5 to pH 9
Vodni sediment DT50 (dnevi) 29 B5 Hiter
Vodna faza samo DT50 (dnevi) 29 B5 Počasen

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Linearen Kd 1.24 A5/R4 Zmerno mobilen
Koc 88.4
Opombe in obseg Multiple studies Kd range 1.59-1.88 mL/g, Koc range 31-275 mL/g
Freundlich Kf 3.75 A5 Zmerno mobilen
Kfoc 242
1/n 1.13
Opombe in obseg Multiple studies Kf range 0.003-8.7 mL/g, Kfoc range 0.15-875 mL/g, 1/n range 0.35-1.59, Soils = 18
pH občutljivost Adsorption increases with increasing pH

Pomembni metaboliti :
Metabolit Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 91/414 relevantnost
2,4-dichlorophenol Tla     Minor fraction, Relevancy unknown


EKOTOKSIKOLOGIJA

for 2,4-D

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Faktor biokoncentracije BCF 10 A5 (Whole fish) Nizek potencial
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Potencial bioakumulacije - Izračunan Majhen
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 469 A5 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) 60 A5 Podgana Velik
(ppm dieta) - -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) > 500 A4 Colinus virginianus Srednji
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) > 5620 mg kg-1 A4 Colinus virginianus -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 63.4 A4 Pimephales promelas Srednji
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) 27.2 J3 Oryzias latipes, 28 dni -
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 100 A4 Daphnia magna Srednji
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) 46.2 A5 Daphnia magna -
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) 0.58 A5 Lemna gibba Srednji
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) 24.2 A5 Raphidocelis subcapitata Majhen
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) 100 J4 Chlorella vulgaris Majhen
Čebele - akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) 94 A5 Usten Srednji
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) 350 A5 Srednji
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 - - -
% učinka 7.5
-13.2
Umrljivost
Koristna kapaciteta
Dose: 3.0 kg ha-1
A5 Aphidius rhopalosiphi
Neškodljiv
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 - - -
% učinka 5.3
-6.2
Umrljivost
Koristna kapaciteta
Dose: 3.0 kg ha-1
A5 Typhlodromus pyri
Neškodljiv
Talni makro-organizmi Mineralizacija dušika: No significant adverse effect
Mineralizacija ogljika: No significant adverse effect
A5
Dose: 10 kg ha-1, 28 dnis
-
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for 2,4-D

Splošno:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 469 A5 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 A5 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) 1.79 A5 Rat -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) 0.05 A5 -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) Nerazporejen A5 -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) 0.15 A4 Dog, 90 day, SF=100 -
Dermalne študije (%) 2 A5 -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti [LT TWA 8hr: 10 mg/m3], [ST 15 mins: 20 mg/m3] WEL UK HSE -
Poti izpostavljenosti Javni Small risk of dermal exposure from contact with sprayed vegetation
No risk to consumers via acute residue
Poklicni Moderate risk of inhalation and dermal exposure depending on personal protection clothing and equipment utilised
Primeri evropskih MRL (mg kg-1) Vrednost Vegetables: 0.05; Citrus: 1.00; Other fruit: 0.05; Cereal grains: 0.05
Opomba Current May 2007.
For the EU pesticides database click here
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) 70.0 F4 (For USA - EPA drinking water regulations) -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Inhibitor acetil-holin esteraze Nevrotoksičen Draži dihalne poti Draži kožo Draži oko

Vprašanja vezana na zdravje človeka Excessive doses may affect digestive systems
Possible liver and kidney toxicant

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : Ni podatka

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
General Corrosive to metals
IMDG Transport Code is usually 9 or 6.1
CLP klasifikacija 2013 -
EC klasifikacija tveganja Xn - Harmful: R22, R41, R43
Xi - Irritant: R37
N - Dangerous for the environment: R52, R53
EC klasifikacija varnosti S2, S24/25, S26, S46, S61, S36/37/39
WHO klasifikacija II - Zmerno nevaren
US EPA klasifikacija II - III - -
UN številka Usually 3082 or 3077
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo Dispose of in accordance with local regulations
Packaging Group III (minor danger)


PREVODI

for 2,4-D

Jezik Ime
Angleško 2,4-D
Francosko 2,4-D
Nemško 2,4-D
Dansko 2,4-D
Italijansko 2,4-D
Špansko 2,4-D
Grško -
Slovensko 2,4-D
Poljsko 2,4-D
Švedsko -
Madžarsko 2,4-D
Nizozemsko 2,4-D

Zadnja posodobitev: torek 22. julij 2014
Kontakt: aeru@herts.ac.uk