Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve

oksadiksil (Ref: SAN 371F)
** oxadixyl ** oxadixil ** sandofan ** acetamide ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

SPLOŠNE INFORMACIJE
for oxadixyl

Opis: A fungicide used, in combination with other agents, to control Peronosporales including downy mildew and late blights

Example pests controlled: Downy mildew; Damping-off; Seed rot; Blight; Rust

Example applications: Barley; Beets; Vegetables including broccoli, Brussel sprouts, cabbage, carrot, parsnip, peas, pepper; Corn; Cotton; Melon; Turf & lawns

Availability status: Current

Introduction & key dates: 1984

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Not approved
Dosje poročevalca/soporočevalca Neprimeren
Dan poteka vključitve Expired

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah:

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Also used in: Avstralija

Osnovni status:
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Fungicid
Skupina snovi Phenylamide
Minimum active substance purity -
Known relevant impurities -
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Systemic with curative and protective action. Disrupts fungal nucleic acid synthesis - RNA ploymerase 1.
CAS RN 77732-09-3
EC Številka -
CIPAC Številka 397
US EPA kemični kodo 126701
Kiralne molekule No
Kemijska formula C14H18N2O4
SMILES O=C2OCCN2N(C(=O)COC)c1c(cccc1C)C
Mednarodni identifikator kemikalij Key (InChlKey) UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1S/C14H18N2O4/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)16(12(17)9-19-3)15-7-8-20-14(15)18/h4-6H,7-9H2,1-3H3
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 278.3
PIN (Preferred Identification Name) -
IUPAC ime 2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acet-2',6'-xylidide
CAS ime N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide
Druge informacije -
Odpornost na herbicid (HRAC) Neprimeren
Odpornost na herbicid (WSSA) Neprimeren
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) 4
Examples of recorded resistance -
Fizikalno stanje Colourless crystals
Primerljive substance in organizmi

Formulacija:
Lastnost Vrednost
Example manufacturers & suppliers of products using this active now or historically
  • FCC Ltd
  • Syngenta
  • TrustChem
  • Sandoz
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo
  • Recoil
  • Ripost
  • Sandofan
  • Wakil
Status UK LERAP No UK approval for use or outside scope
Formulacija in podrobnosti o nanosu Usually formulated as a wettable powder.


USODA V OKOLJU

for oxadixyl

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 3400 L3 Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) 344000 L3 - Aceton -
112000 L3 - Metanol -
50000 L3 - Etanol -
17000 L3 - Ksilen -
Tališče (oC) 104 L3 -
Vrelišče (oC) - - -
Točka razgradnje (oC) - - -
PlameniŠče (oC) - - -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 4.47 X 1000 Izračunan -
Log P 0.65 L3 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 0.5 L3 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC - - -
Opomba:
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 0.0033 L3 Hlapen
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 2.70 X 10-07 L3 Nehlapen
Henrijeva konstanta pri 20oC (brezdimenzijska) 1.11 X 10-10 Izračunan Nehlapen
Potencialni indeks izpiranja GUS 5.75 Izračunan Visoko izpiranje
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Vrednost 1.32 X 10+01 Izračunan -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev - Izračunan Srednji
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 - - -
Površinska napetost (mN m-1) - - -

Razgradnja:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) 75 L3 Zmerno obstojen
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) 225 L3 Obstojen
DT50 (na polju) 75 L3 Zmerno obstojen
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT90 (na polju) - - -
Opomba Lab studies DT50 range 6-9 months, field studies 2-3 months
Rastlina matrica DT50 (dnevi) Vrednost - - -
Opomba -
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost Stabilen Q2 Stabilen
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost Stabilen Q2 Zelo obstojen
Opomba -
Vodni sediment DT50 (dnevi) 21 Q2 Hiter
Vodna faza samo DT50 (dnevi) 25 Q2 Počasen

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Linearen Kd - Q3 Mobilen
Koc 36
Opombe in obseg Literature values range 24-50 mL/g
Freundlich Kf - - -
Kfoc -
1/n -
Opombe in obseg -
pH občutljivost -

Pomembni metaboliti :
Metabolit Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 91/414 relevantnost
oxadixyl acid Tla     -


EKOTOKSIKOLOGIJA

for oxadixyl

Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Faktor biokoncentracije BCF (l kg-1) 0.8 Q3 Nizek potencial
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 1860 L3 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) 19.7 L3 Podgana Velik
(ppm dieta) 250 -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) 2510 L3 Anas platyrhynchos Majhen
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) - - -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 300 L3 Cyprinidae Majhen
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 530 L3 Daphnia magna Majhen
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) - - -
Non-target plants - - -
- - -
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) 46 L3 Scenedemus subspicatus Majhen
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) - - -
Čebele Kontakt akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Oral akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) 200 L3 Majhen
Neznan nacin akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) 1000 L3 Srednji
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Talni makro-organizmi - - -
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for oxadixyl

Splošno:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) High (class III) - -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 1860 L3 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 L3 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) 5.6 L3 Rat -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) - - -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) - - -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) - - -
Dermalne študije (%) - - -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti - - -
Poti izpostavljenosti Javni -
Poklicni -
European MRLs Click here for the EU MRL pesticide database
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) - - -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Cholinesterase inhibitor Nevrotoksičen

-

-

-

-

Draži dihalne poti Draži kožo Skin sensitiser Draži oko Phototoxicant

-

-

Vprašanja vezana na zdravje človeka Possible liver toxicant
USEPA - possible human carcinogen

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : No data found

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Razlaga
General No information available
CLP klasifikacija 2013 -
EC klasifikacija tveganja Xn - Harmful: R22
EC klasifikacija varnosti -
WHO klasifikacija II - Zmerno nevaren
US EPA klasifikacija III - Pozor - Rahlo toksično
UN številka -
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo -


PREVODI

for oxadixyl

Jezik Ime
Angleško oxadixyl
Francosko oxadixyl
Nemško Oxadixyl
Dansko oxadixyl
Italijansko oxadixil
Špansko oxadixil
Grško -
Slovensko oksadiksil
Poljsko oksadiksyl
Švedsko -
Madžarsko -
Nizozemsko -

Zadnja posodobitev: Monday 17 October 2016
Kontakt: aeru@herts.ac.uk